ثبت‌نام یکشنبه 29 مرداد 1396
مشخصات عمومی
مشخصات درخواست

می باشم.ریال
توضیحات
  • درخواست هایی قابل پذیرش می باشند که صرفا وجه آنها مطابق شرایط مندرج در بخشنامه فروش این سایت به یکی از حساب های شرکت نگین خودرو واریز و کپی آن به شماره فکس - ارسال گردد. ( ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی به صورت خوانا روی فیش الزامی است )
  • جهت انعقاد قرارداد بایشتی اصل فیش واریزی به شرکت ارسال گردد.
  • شرکت پس از دریافت اصل فیش واریزی و در صورت رعایت کامل شرایط مندرج در بخشنامه فروش توسط خریدار نسبت به تنظیم و ارسال قرارداد فروش جهت خریدار اقدام می نماید. بدیهی است تاریخ موثر قرارداد از زمان وصول وجه توسط شرکت می باشد.
  • در صورت بروز هرگونه ابهام در روند ثبت درخواست با تلفن های - و - تماس حاصل فرمایید.

ثبت     بازگشت     حذف