نگین خودرو

تاریخ: 08 شهریور 1396

ماجراهای رنو داستر - قسمت سوم: داستر صحرانورد

بهمراهی "مارک وبر" راننده معروف
تیم مسابقات سرعتی و فرمول 1 رنو

تازمانیکه ابزار صحرانوردی مهیا نباشد عبور از ماسه و شن رونده کاریست دشوار، اما رنو داستر در این زمینه تجربیات زیادی دارد.


این ابزارها در همه همکلاسان داستر وجود ندارد. محورهای عریض جلو وعقب و در عین حال فاصله مناسب بین محورها و طویل نبودن خودرو، قدرت مانور بسیار خوبی در شرایط مختلف مسیر فراهم میکند.

سیستم داینامیک حرکت مارمولک در شن مصداق طبیعی تقسیم هوشمند نیرو بین چهارچرخ و یا بین دو دیفرانسیل خودروست.

فنربندی انعطاف پذیر، ناهمواریهای شنی را میبلعد و همواره فراز و فرود نرمی را در صحرا به نمایش میگذارد.

توان موتور از ارکان اصلی مورد نیاز در شن نوردیست، اما داستر مثل یک ورزشکارِ در رژیم، همیشه سر وزن مطلوب است و قلب ورزیده این ورزشکار با ساختار بدنی انطباق کامل دارد.