نگین خودرو

تاریخ: 21 فروردین 1398

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص روش اخذ مابه التفاوت نرخ ارز خودروهای وارداتی ابلاغ شد

بانک مرکزی ایران طی بخشنامه ای خطاب به کلیه بانکها روش اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان خودرو را در خصوص ثبت سفارش های بانکی به شرح ذیل اعلام کرد:

" در ارتباط با ثبت سفارش های بانکی (اعم از بانکی و نیمایی) واردات خودرو که دارای قبض انبار صادره تا مورخ 1397/05/16 می باشد، آن بانک می بایستی پس از دریافت تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی تا نرخ اسکناس ارز مزبور در سامانه سنا در روز ترخیص، نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای گمرک ج.ا.ا اقدام نمایند".